འདྲེ་འཐག་ཤ་དང་འབྲེལ་བའི་གེ་སར་ངག་རྒྱུན། འདྲེ་འཐག་ཤ་དང་འབྲེལ་བའི་གེ་སར་ངག་རྒྱུན། སྙིང་ལྕགས་རྒྱལ་གྱིས་འཚོལ་སྡུད་བྱས།   དེ་ཡང་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་བདུད་ཤུལ་སྡེ་བའི་ཀོ་རའི་གཡུ་མཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་བ་དེར་སྐྱ་བདའ་ཉག་ག་ཟེར་བའི་ཉག་ག་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་རྒྱུན་དུ་འདྲེ་སྲིན་གཏུམ་པོ་མིང་ལ་འདྲེ་ཤ་འཐག་ཟེར་བ་ཞིག་འགྲོ་འོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།དེའི་དུས་སུ་འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་འདྲེ་སྲིན་དེ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པ་མཁྱེན་ནས་ཡུལ་དེར་ཕེབས་ཏེ།རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འདྲེ་སྲིན་གཏུམ་པོ་དེ་དམ་ལ་བཏགས། དེ་ནས་ཁོང་གི་ཐུགས་དགོངས་ལ་འདྲེ་སྲིན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ས་དེ་མི་བརྗེད་པའི་ཆེད་དུ་ས་རྟགས་ཤིག་བརྒྱག་དགོས་དགོངས་ནས་རྡོ་ཕ་བོང་ཞིག་གི་ངོས་ལ་རལ་གྲིས་ལན་གཅིག་བསྣུན་པ་ད་ལྟའང་རྗེས་ཤུལ་ཟབ་མོ་ཞིག་རྡོའི་སྟེང་དུ་ཤུར་རེར་བབས་ཡོད། རྗེས་སུ་གེ་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་ཆོས་སྐྱོང་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་ས་དེར་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་མཆིལ་ལྷམ་གྱི་དབྱིབས་དང་མཚུངས་པའི་རྡོ་རང་བྱོན་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་བ་ས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་མྱོང་ཟེར། Folklore subjects 1378 For more information about this term, see Full Entry below.Subjects Tibet and HimalayasBibliographic ClassificationTibetan and HimalayanLiterary ArtsFull EntryRelated Subjects (1)Related Texts (5)Related Audio-video (111)Related Sources (1) Triga places 1176 For more information about this term, see Full Entry below.Feature Type CountyPlaces EarthAsiaChinaQinghaiTsolho Tibetan Autonomous PrefectureFull EntryRelated Subjects (1)Related Places (76)Related Images (192)Related Texts (116)Related Audio-video (81) གེ་སར terms 26598 Wyliege sar/ExpressionFor more information about this term, see Full Entry below.Terms gagus so/Full EntryRelated Texts (3)ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས terms 45387 Wyliengag rgyun lo rgyus/ExpressionFor more information about this term, see Full Entry below.Terms ngangag skad/Full EntryRelated Texts (6)